thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần bao gồm: 1.Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 2.Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông. 3.Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của đại hội đồng cổ … Continue reading Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần