Làm sao để mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông?

Cổ phần của loại hình công ty cổ phần có thể được mua dưới rất nhiều hình thức tài sản khác nhau, như tiền, ngoại tệ, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty. Vậy phải cách nào để mua lại cổ … Continue reading Làm sao để mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông?

Cấu trúc vốn của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp đặc trưng của hình thức công ty đối vốn. Chính vì vậy, khi muốn thành lập công ty cổ phần, bạn cần phải nắm vững một số quy định của pháp luật hiện hành về cấu trúc vốn của công ty này như sau: Đặc điểm của công ty cổ phần Công ty cổ phần là … Continue reading Cấu trúc vốn của công ty cổ phần

Công ty cổ phần không được phép phát hành trái phiếu trong trường hợp nào?

Khi thành lập công ty cổ phần, một trong những đặc điểm pháp lý nổi bật nhất đó chính là được phép phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, loại hình công ty này lại không được phép làm như vậy. Pháp luật hiện hành đã quy định chi tiết về vấn đề này ra sao? Hãy cùng Luật Việt Tín … Continue reading Công ty cổ phần không được phép phát hành trái phiếu trong trường hợp nào?

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Thời gian hợp đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường là ít nhất 1 năm 1 lần. Địa điểm diễn ra cuộc họp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Người triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông có những thẩm quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ … Continue reading Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông