Quyền tác giả

Quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả là một dịch vụ Việt Tín cung cấp đến cho quý khách hàng muốn bảo hộ các quyền tài sản của mình , đặc biệt bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng khi có tranh chấp xảy ra.

Quyền tác giả

Quyền tác giả là một khái niệm xuất hiện sớm trên thế giới, trong đó, mỗi một hệ thống pháp luật ghi nhận các quyền của tác giả  một cách khác nhau. Các nước theo hệ thống  civil law chủ yếu ghi nhận các quyền nhân thân của tác giả đói với tác phẩm và từ quyền nhận thân đó sẽ ghi nhận và bảo hộ một số quyền tài sản cho tác giả. Theo hệ thống này thì quyền tác giả chính là các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm. Đối với các nước theo hệ thống pháp luật Anh-Mỹ lại thiên về ghi nhận và bảo hộ các quyền kinh tế của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, ghi nhận độc quyền sao chép đối với chủ sở hữ quyền tác giả. Theo hệ thống này thì quyền tác giả chính là quyền sao chép tác phẩm. Hiểu một cách đơn giản, quyền tác giả là phạm vi các quyền (bao gồm quyền nhân thân và cả quyền tài sản) của chủ thể ( bao gồm tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả) đối với tác phẩm của họ được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Tuy nhiên, về học thuật, quyền tác giả thường được xét đến theo ba phương diện sau đây:

Về phương diện khách quan: quyền tác giả là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh từ việc tạo ra và sử dụng các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, qua đó , xác nhận các quyền của tác giả, của chủ sở hữu quyền tác giả, xác định các nghĩa vụ của các chủ thể trong việc sáng tạo và sử dụng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học đồng thời quy định trình tự và phương thức bảo hộ các quyền đó khi có hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Về phương diện chủ quan: quyền tác giả là phạm vi quyền nhân thân và quyền tài sản cụ thể của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học do họ tạo ra hoặc được sử dụng.

Ngoài ra quyền tác giả còn được hiểu là một quan hệ pháp luật dân sự. Đó là quan hệ  xã hội giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả với các chủ thể khác trong xã hội thông qua tác phẩm được sự tác động của các quy phạm pháp luật về quyền tác giả. Mối quan hệ này thể hiện chủ có tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mới có các quyền đối với tác phẩm và các chủ thể khác đều có nghĩa vụ tôn trọng các quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.